Trang chủ Hướng dẫn thủ tục Quy chế tuyển sinh Hướng nghiệp Diễn đàn Liên hệ Nộp hồ sơ  
 
Thông tin tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Đối tác
 
Bạn đang ở: Trang chủ »
 
Dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông
Untitled Document

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            1. Thông tư này hướng dẫn về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học bao gồm: điều kiện và thẩm quyền, tuyển sinh, đào tạo liên thông, nhiệm vụ và quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học, chế độ báo cáo và xử lý vi phạm.      

            2. Thông tư này áp dụng đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng và trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường).

Nội dung chi tiết:

 

DỰ THẢO                                                      

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
lên trình độ cao đẳng và đại học
 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
            1. Thông tư này hướng dẫn về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học bao gồm: điều kiện và thẩm quyền, tuyển sinh, đào tạo liên thông, nhiệm vụ và quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học, chế độ báo cáo và xử lý vi phạm.      
            2. Thông tư này áp dụng đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng và trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường).
CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ THẨM QUYỀN GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG  CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Điều 2. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông
Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề và cao đẳng nghề cùng ngành nghề đào tạo được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng và đại học theo quy định về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề, nếu chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở phải học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Tuyển sinh đào tạo liên thông
Công tác tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học được thực hiện theo quy định về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 4. Điều kiện đào tạo liên thông 
Trường cao đẳng, đại học được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Đã có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học.
  2. Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học theo quy định về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 5. Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông
           Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông gồm có:
1. Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông. Nội dung tờ trình phải nêu rõ: ngành nghề và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức quá trình đào tạo; tiêu chí, hình thức và điều kiện tuyển chọn; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và những cam kết đảm bảo chất lượng.

  2. Bản sao hợp lệ các quyết định giao nhiệm mở ngành trình độ cao đẳng, đại học đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông.
  3. Bảng đối chiếu chương trình đào tạo của các nghề ở trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề với chương trình đào tạo của các ngành tương ứng ở trình độ cao đẳng, đại học làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo liên thông.
4. Chương trình đào tạo liên thông của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
 Điều 6. Chương trình và thời gian đào tạo liên thông
1. Chương trình đào tạo liên thông
a) Chương trình đào tạo liên thông phải được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông được thực hiện theo nguyên tắc bù đủ những khối lượng kiến thức/kỹ năng còn thiếu, tránh trùng lặp để đảm bảo đạt chuẩn trình độ cao đẳng, đại học.
          2. Thời gian đào tạo liên thông
          a) Đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ cao đẳng nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học;     b) Đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ ba đến bốn năm học.
Điều 7. Thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông
Thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ
LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

 

Điều 8. Nhiệm vụ của các trường Cao đẳng, Đại học
1. Các trường cao đẳng, đại học có trách nhiệm so sánh, đối chiếu mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức, tỷ lệ về thời lượng giữa lý thuyết với thực hành, thời gian đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá của chương trình trung cấp nghề, cao đẳng nghề với chương  trình đào tạo cao đẳng, đại học của cùng ngành nghề đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên cao đẳng, đại  học.
          2. Các thông tin về tuyển sinh, chương trình đào tạo liên thông, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng tốt nghiệp.v.v.. các trường cao đẳng, đại học phải công khai trên Website của trường.
3. Tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Việc cấp văn bằng tốt nghiệp cho người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    
Điều 9. Nhiệm vụ của các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề
          Các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường cho các trường cao đẳng, đại học để làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 10. Điều khoản thi hành
          1. Các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề có trách nhiệm phối hợp với các trường cao đẳng, đại học xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học.
          2. Tháng 12 hằng năm, các trường báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện đào tạo liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học.  
          3. Cá nhân hoặc tập thể vi phạm những quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. 
          4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
          5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn và vướng mắc, đề nghị các trường phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;                                   
- Văn phòng Quốc hội;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;    
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
-  HĐND, UBND, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm toán Nhà nước;                                           
- Công báo;     
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH, TCDN. 

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 Các ý kiến góp ý xin gửi về:
- Vụ Giáo dục Đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo
49, Đại Cồ Việt, Hà Nội.
- Địa chỉ Email: vugddh@moet.edu.vn

 

 

 

Tin mổi bật
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Điều dưỡng đa khoa
ĐH Kinh doanh & Công nghệ tuyển sinh văn bằng 2- Tiếng Anh năm 2015
22 sinh viên bị dừng thi tốt nghiệp vào phút chót do .... lỗi tuyển sinh
Bổ sung địa danh văn bằng vào chứng chỉ
Đổi mới tuyển sinh ĐH- một cái nhìn mới.. gây sốc
Nghề làm thầy giáo có khó lắm không?
CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG - HỖ TRỢ HỌC PHÍ VÀ VIỆC LÀM CHO CON EM VÙNG SÂU VÙNG XA
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Dự án FORMIS triển khai khóa đào tạo Tiểu giáo viên (TOT) thu thập dữ liệu GPS
Dự án FORMIS triển khai khóa đào tạo Tiểu giáo viên (TOT) thu thập dữ liệu GPS
Đối tác
 
 
  Trang chủ Liên hệ Đăng ký
Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn 
Trung tâm nghiên cứu & Đào tạo phát triển nguồn nhân lực